подпомагане на дребните селскостопански производители да развиват селскостопански, животновъдни, горски и агро-бизнес умения.

  • Стимулиране на селскостопанското производство и местната търговия с цел икономическо развитие на селските райони.
  • Разработване на програми за намаляване на изменението на климата и опазване на околната среда.
  • Опазване на глобалните ресурси и намаляване на емисиите на CO2 чрез събиране и повторно използване на употребени дрехи, дейност, генерираща доходи.

Една от добре познатите ни и иновативни програми е Програмата за фермерски клубове, която подобрява производството, продоволствената сигурност и доходите на домакинствата чрез добре организирани колективни усилия. В резултат на програмата малките земеделски производители са увеличили производството си и доходите си чрез изграждане на капацитет и устойчиви селскостопански практики. Има 336 фермерски клуба, в които участват над 90 000 фермери в 14 държави.716 000 души са се възползвали от Програмите за опазване на околната среда и устойчиво земеделие през 2016 г.