Отбелязване на Европейската Зелена седмица 2023 г.

Европейската Зелена седмица е събитие, посветено на това да бъдем осведомени относно  необходимостта от вземане на спешни мерки за опазване на околната среда, както и да сме добре запознати с ползите от воденето на устойчив начин на живот. Тъй като светът е изправен пред значителни предизвикателства във връзка с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и изчерпването на ресурсите, Европейският съюз поема инициатива за своевременно справяне с тези проблеми.

Текстилната промишленост се слави с високия си принос към влошаването на околната среда – от замърсяването на водата и химическите отпадъци до въглеродните емисии и изчерпването на ресурсите. Стратегията на ЕС, във връзка с устойчивия кръгов текстил, се изправя пред тези предизвикателства и излага цялостен план за ограничаване негативното въздействие на тази индустрия.

Като част от Европейската Зелена седмица 2023 г., ключово събитие е специалната конференция, насрочена за 6 и 7 юни. Тя ще послужи като платформа за обсъждане на най-новите разработки по  политиките на ЕС, засягащи въпросите за околната среда, и ще демонстрира постигнатия напредък в посока опазване на планетата. Събитието събира ключови фигури – водещи еколози, различни представители на гражданското общество и други заинтересовани страни, предоставяйки им уникалната възможност да участват в конструктивни диалози и да си сътрудничат по въпроси, свързани с околната среда.

Освен това конференцията ще осигури възможност за споделяне на добри практики и иновативни решения, които биха помогнали с така необходимата трансформация към устойчивост. Ще бъдат представени успешни инициативи на предприятия, организации и общности, които със сигурност вдъхновяват предприемането на устойчиви действия и практики.

Повече от четири десетилетия Humana People to People участва активно в събирането и повторната употреба на текстил, което е и основен източник на приход. В своето начало бива създадена с цел гарантиране финансовата устойчивост на инициативите за развитие в Африка, Азия, Централна и Южна Америка, но впоследствие се превръща и в борба за опазване на околната среда.

Европейската Зелена седмица ни призовава да се фокусираме най-вече над неотложните проблеми на съвременното човечество. Нашият основен приоритет е масово да изберем устойчивия начин на живот, гарантирайки разумното използване на природните ресурси. Фундаментално важно е да обединим сили и да приемем грижата за нашата планета присърце, за да осигурим по-добро бъдеще за поколенията след нас.