ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

във връзка с Общия Регламент относно защитата на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.”

Защо събираме и съхраняваме лични данни?

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД (Администратор) събира и съхранява лични данни, за да предостави своите продукти и услуги и във връзка с посочените по-долу цели.

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД гарантира, че информацията, която събира и използва, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното пространство на притежателите на личните данни.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Личните данни, които може да събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни

По повод на възникване, поддържане и прекратяване на трудовите право-отношения, събираните и обработвани лични данни от служители и работници на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД са лицев образ (снимка), име, ЕГН, адрес, Skype идентификатор, данни по лична карта, телефон, и-мейл, информация относно банкова сметка, образование, стаж и квалификация, възнаграждение, GPS местоположение, медицинска информация съдържаща се в издадени от лекари болнични листове, когато/ако такива бъдат издадени, информация, съдържаща се в предоставено свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство, в случаите, при които такива се изискват по закон или с оглед заемането на специфична длъжност.

По повод на процесите на подбор и селекция, търсене и намиране на служители за новооткрити или съществуващи вакантни позиции „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира и обработва следните лични данни на кандидати - лицев образ (снимка), име, адрес, Skype идентификатор, данни по лична карта, телефон, и-мейл, информация относно образование, стаж и квалификация, предходно възнаграждение.

Във връзка с извършваното видеонаблюдение в търговски, административни и други обекти, „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира и обработва следните лични данни - лицев образ и видео изображения.

По повод дейността свързана с продажбите, тяхното улесняване и увеличаване чрез популяризиране на предлаганите продукти и услуги, „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира и обработва лични данни свързани с комуникация с клиенти и реклама.

Специални категории данни

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира и обработва медицинска информация за работници  и служители постъпващи на работа, медицинска информация за близки роднини на работници и служители във връзка с обработка на болнични листове, както и информация за криминално минало на работници  и служители, доколкото законът изисква да се събират и обработват изброените по-горе данни данни.

Източник на събираните и обработвани лични данни:

В случаите на възникване, поддържане и прекратяване на трудовите право-отношения, както и при подбор и селекция, търсене и намиране на работници  и служители за новооткрити или съществуващи вакантни позиции в „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД, източник на данните са самите субекти на данните или държавни органи подобно на Национален осигурителен институт.

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира лични данни на свои клиенти чрез самите клиенти в качеството им на субекти на данните.

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира лични данни чрез поставени камери за защитата на своите законни интереси и тези на клиентите, които представляват видео изображения на работници, служители и клиенти

Лични данни на официални представители на юридически лица – контрагенти, „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД събира чрез публично достъпни източници.

Цели за събиране и използване на личните данни:

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • управление на човешките ресурси;
 • във връзка с търсене и намиране на работници и служители за новооткрити или съществуващи вакантни позиции;
 • за гарантиране на сигурността на работници, служители и клиенти, както и за опазване на собствеността на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД в сортировъчния център и в търговските обекти;
 • във връзка с директен маркетинг.

Основание за събиране и обработване на лични данни:

При възникване, поддържане и изменение на трудовото право-отношение с работници и служители Администраторът събира и обработва лични данни на основание сключените трудови договори и/или задължение вменено от нормативен акт.

С цел осигуряване на защита на жизненоважните интереси на своите работници, служители и клиенти, „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД извършва видеонаблюдение в сортировъчния център и в търговските обекти.

Чрез предварително подписана декларация-съгласие, клиентите на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД дават своето изрично съгласие, данните им да бъдат събрани и обработвани.

Законни интереси на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД и трети страни

Всички законни интереси на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД:

 • правомерно развитие на трудовото право-отношение;
 • запълване на вакантни позиции;
 • предотвратяване на кражби в сортировъчния център и търговските обекти;
 • повишена сигурност, превенция и предотвратяване на инциденти, доказване на добросъвестност  за клиенти, работници и служители.

Всички законни интереси на трети страни - клиенти, работници, служители и кандидати за свободни позиции:

 • правомерно развитие на трудовото право-отношение, получаване на възнаграждение, личностно развитие и благополучие;
 • интерес от сключване на трудов договор и получаване на доход от това право-отношение;
 • повишена сигурност, превенция и предотвратяване на инциденти, доказване на добросъвестност.

Следните организации и/или лица ще получат личните ви данни:

Ако сте в трудово-правно отношение с „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД, личните Ви данни ще бъдат предоставени на обслужващата банката по повод на преводи за заплати и други трудово-осигурителни плащания към работници, служители и контрагенти.

Лични данни на работници и служители се предоставят на службата по трудова медицина по повод изпълнението на задълженията на Администратора като работодател.

Телефонни номера и и-мейли се предоставят на доставчици, поддържащи платформи за автоматизирана комуникация с клиенти чрез смс, електронни съобщения и др.

Съгласие

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с изпращане на съответното искане до посочения и-мейл адрес.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето изрично съгласие.

Период на съхраняване на данните

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД ще съхранява Вашите лични данни по надежден начин и за не по-дълъг от законовия срок.

Вашите права като субект на личните данни:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате имате право да поискате от „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД:

 • копие и право на достъп по всяко време до Вашите лични данни;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора;
 • да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният орган за това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни можете да го направите на посочените по-долу данни за контакт на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да поискате достъп, като отправите искане на посочените контакти на „Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД. За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да се легитимирате чрез документ за самоличност или електронен подпис.

Данни за контакт с Уан Уърлд Клоутс Трейд България ООД във връзка с Общия Регламент относно защитата на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.) :

Адрес: България, обл. Варна, с. Слънчево, 9144, общ. Аксаково, Индустриална зона

Ел. поща: gdpr@wordpress-418416-1315149.cloudwaysapps.com

Интернет страница: https://www.humana-bulgaria.org