Борба срещу СПИН


„Само хората могат да се освободят от епидемията СПИН.”

Това изявление е в основата на създаването на TCE -  Total Control of the Epidemic (Пълен Контрол над Епидемията). Това е програма, състояща се от набор от практически подходи, с които Humana People to People води системна война срещу вируса на ХИВ и болеста СПИН и всички други съпътстващи го болести и слабости.

Системите за здравеопазване в най-тежко засегнатите от ХИВ страни, нямат възможноста да се справят сами с тежкото положение, въпреки усилията които полагат. Самите хора, когато са запознати и мобилизирани, са способни съществено да повлияят върху разпространението и предаването на болеста.

От 2000 година насам служителите на ТСЕ са разговаряли лично с всеки един от над 10 милиона души. Целта е  всеки да поеме отговорност, както поотделно, така и заедно с останалите за предотвратяване на сосбственото си заразяване с болестта и разпространението на ХИВ, за да могат всички да живеят дълъг и здравословен живот.

 

ТСЕ

Програмата е създадена през 1999 и в началото на 2000 и започва работа първо в Зимбабве.

Днес, 12 години по късно, програмата се прилага в 10 страни и с повече от 10 милиона души, като всеки един е запознат на индивидуално ниво с всички факти относно ХИВ и СПИН с помощта на повече от 5000 служители.

За тези години борбата с болестта е станала по-интензивна. Лидерите по проект от различните страни организират редовни срещи в Зимбабве, където обсъждат постиженията до момента и идеи за по-нататъшното развитие, как да се постигнат нови и нови нива и да се достигне до възможно повече хора, както и да се потвърди, че борбата никога няма да бъде спряна, докато вирусът не бъде победен и СПИН не бъде спрян.

Програмата е интензивна кампания с продължителност 3 години.

Всяка една отделна програма обхваща регион с население 100 000 души, който, от своя страна, се разделя на 50 области с по 2000 души. 50 човека от местното население се наемат и се обучават за служители с цялата налична информация по програмата. Всеки служител  има за цел и отговорност да обучи 2000 човека.

 

HOPE

Друг подход в борбата за спиране на ХИВ и СПИН се извъшва от проектите HOPE. Проектът НОРЕ създава центрове в засегнатите общности, за да им помага в борбата срещу болеста.  Центровете работят в три основни направления: Консултиране, включително и доброволно и анонимно тестване, организиране на различни информационни програми и дейности за формиране на становище. Вскчки служители в центъра са организирани около тези дейности. Процедурата за тестване е максимално улеснена с необходимите пред- и следтестово консултиране.  Центровете си сътрудничат с местните здравни структури, за да може в случай на поява на странични заболявания като туберкулоза, малария и др. да се назначи подходящо лечение. Някои от центровете имат собствена апаратура за тестване, докато други, които не разполагат с такава, си сътрудничат с външни центрове за тестване на ХИВ/СПИН.

Информационните програми включват създаването на Клубове за позитивен живот за хората живеещи и заразени с болеста, като, с помощта на доброволци, се организират кампании, в които се дава информация и се назначава подходяща диета, уроци, предоставящи знания за полагане на основни грижи за хора, носители на вируса, организиране на специални „Хранителни градини”, където се предлага храна с всички нужни елементи и хранително вкусови качества, нужни на вече заразените. Подкрепа за сираци и техните настойници, както и всичко необходимо в борбата срещу СПИН и последиците от него. Организират се и информационни програми с помощта на местни структури и различни организации и институции, училища, църкви, както на местно, така и на национално ниво.


TCE Южна Африка:

TCE Ангола:

 

Проектът HOPE: