Селско стопанство

 


В осигуряването на храна за милиарди хора дребните фермери играят основна роля.

Производството на храни, тяхната сигурност и опазването на околната среда са тясно свързани и са важни не само за милионите фермери, но и за обществата като цяло. Фермерите трябва да се научат на по-добри методи на земеделие и да бъдат интегрирани в икономиката на своите страни.
С промените в климата, които имат все повече последствия в глобален мащаб, околната среда е застрашена на едно ново ниво. И борбата за бързо осигуряване на  сигурна и достъпна храна се засилва все повече.

Някои от по-големите екологични проблеми на Земята са тясно свързани с осигуряването на вода и производството на храни. Те заплашват мира и стабилноста в много места и важните решенията трябва да се вземат заедно.

 

Farmers Club

Humana People to People организира програми за обучение на дребните фермери в устойчиви земеделски практики, осигурявайки им необходимите знания, за да могат да се справят в променящите се условия.  Основни знания относно водните ресурси и тяхното набавяне, маркетинг на продукцията, основни знания за здравословно хранене. Тази концепция се нарича Фермерски клуб (Farmers Club).

Целта е да се предоставят познания, които да позволят на фермерите да отговорят на нуждите на своите семейства и общности, да увеличат на доходите си и да се интегрират в пазарната икономика. Голямо внимание се отдава и върху благополучието на семейството по отношение на водоснабдяване и канализация, здравословно хранене, образование, здравеопазване и др.

Голяма част от фермерите са жени. По този начин програмата може да бъде разглеждана като програма за равенство на половете.

Обучението по програмата зависи от местните условия - някои се концентрират върху земеделието, други върху отглеждането на животни, изкуствено напояване или сухо отглеждане на култури. Фермерите са организирани в групи от по 250 човека с един ръководител, който ги обучава на теория и практика. Ръководителят се грижи за вътрешната организираност на групата, така че да могат да се създадат дълготрайни организационни практики.

Националните селскостопански структури също са ангажирани в програмите, за да може да има взаимна изгода - фермерите често обменят опит на разменни начала.